ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Cá đù một nắng Bình Định

120.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá cơm một nắng

160.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá đổng

80.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá hố

130.000 VNĐ

ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH

Khô cá lao

140.000 VNĐ